eng Shui Garten Buddha-Figur

eng Shui Garten Buddha-Figur

Buddha-Figur in einem Feng Shui Garten bei Rosenheim, gestaltet von Gabriele Rosenow, MingTang.bewusst-fengshui.de